Τέστ ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας

Εξετάσεις πιστοποίησης ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται απο καθηγητές – φιλολόγους του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης είτε του Κρατικού Ινστιτούτου της Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν της Μόσχας.

Εξετάσεις πιστοποίησης ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται απο καθηγητές – φιλολόγους του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης είτε του Κρατικού Ινστιτούτου της Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν της Μόσχας. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται ανεξαρτήτως του φορέα εξέτασης έχει ακριβώς την ίδια μορφή και ισχύ και είναι αναγνωρισμένο απο το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ως διεθνές πιστοποιητικό ρωσικής γλώσσας.

Δείγμα ενιαίου πιστοποιητικού

Α1

100€

Α2

105€

Β1

120€

Β2

130€

Γ1

150€

Γ2

170€

Δείγματα εξέτασης ανά επίπεδο

Δείγματα εξετάσεων Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης

Αίτηση συμμετοχής:

Πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Αριθμός Λογαριασμού: 134/001687-07
IBAN: GR72 0110 1340 0000 1340 0168 707
Κωδικός SWIFT – BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος λογαριασμού: Πανσλαβική Ένωση Ελλάδας (Pan-Slavic Union of Greece)

Αιτιολογία πληρωμής: Ο κωδικός υποψηφίου και το ονοματεπωνυμό (του εξεταζόμενου).

Προσοχή, η τραπεζική κατάθεση πρέπει να γίνεται με έξοδα εντολέα, διαφορετικά θα πρέπει να γίνει δεύτερη κατάθεση για να συμπληρωθεί το ποσό.

Αποδεικτικό πληρωμής

Κωδικός Υποψηφίου
 

Επίπεδα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξέτασης καταδεικνύει, πως ο υποψήφιος κατέχει τη ρωσική γλώσσα σε ένα ελάχιστο, στοιχειώδες επίπεδο, ικανό να του εξασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε ένα περιορισμένο αριθμό πραγματικών καταστάσεων στην καθημερινή του συναναστροφή. Επιπλέον το πιστοποιητικό του Στοιχειώδους Επιπέδου σημαίνει, πως ο υποψήφιος διαθέτει το επαρκές και το πλέον απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την περαιτέρω εκμάθηση της γλώσσας και για την επιτυχή ολοκλήρωση του επόμενου (Βασικού) επιπέδου, που πιστοποιεί της γενική γνώση της.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξέτασης καταδεικνύει, πως ο υποψήφιος κατέχει ένα πρώτο, θεμελιώδες επίπεδο γνώσης της ρωσικής γλώσσας, ικανό να του επιτρέπει να ανταποκρίνεται σε βασικές επικοινωνιακές ανάγκες σε ένα περιορισμένο αριθμό πραγματικών καταστάσεων συναναστροφής, που σχετίζεται όχι μόνο με τη καθημερινότητά του αλλά και με τον πολιτισμό. Το Βασικό Επίπεδο αποτελεί το ελάχιστο ζητούμενο γνωστικό υπόβαθρο της ρωσικής γλώσσας για χρήση της σε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα, έστω σε περιορισμένη, σαφώς, έκταση. Η σαν απαραίτητης προϋπόθεσης για την πολιτογράφηση κάποιου ως πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξέτασης καταδεικνύει, πως ο υποψήφιος κατέχει τη ρωσική γλώσσα σε ένα μέσο επίπεδο, το οποίο του επιτρέπει να ανταποκρίνεται σε βασικές ανάγκες επικοινωνίας στο πεδίο της καθημερινής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του συναναστροφής, σύμφωνα με τις κρατικές απαιτήσεις και τα προβλεπόμενα πρότυπα για τη γνώση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Το πιστοποιητικό του εν λόγω επιπέδου συνιστά αναγκαίο όρο για την εισαγωγή σε ρωσικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξέτασης καταδεικνύει, πως ο υποψήφιος κατέχει τη ρωσική γλώσσα σε ένα αρκούντως υψηλό επίπεδο, το οποίο του επιτρέπει να ανταποκρίνεται σε ανάγκες επικοινωνίας σε κάθε πεδίο συναναστροφής. Η γνώση της γλώσσας στο συγκεκριμένο επίπεδο δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να εργάζεται ως ειδικός σε επαγγέλματα τεχνικά, σε όσα σχετίζονται με εκείνο του μηχανικού αλλά και σε όσα έχουν σχέση με τις ανθρωπιστικές και τις φυσικές επιστήμες. Η κατοχή του εν λόγω πιστοποιητικού συνιστά αναγκαίο όρο για την απόκτηση πτυχίου ή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από ρωσικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξέτασης καταδεικνύει, πως ο υποψήφιος δύναται να διεξάγει επαγγελματική δραστηριότητα στη ρωσική γλώσσα ως φιλόλογος, μεταφραστής, συντάκτης, δημοσιογράφος, διπλωμάτης, επικεφαλής της διεύθυνσης – διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο απαρτίζεται από άτομα, που έχουν τη ρωσική ως μητρική γλώσσα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξέτασης καταδεικνύει, πως ο υποψήφιος κατέχει τη ρωσική γλώσσα σε τόσο υψηλό επίπεδο, το οποίο συγκρίνεται με το επίπεδο ενός φυσικού ομιλητή της. Η παρουσία του εν λόγω πιστοποιητικού αποτελεί αναγκαίο όρο για την απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στη φιλολογία, ο οποίος δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του να ασκήσει κάθε μορφής διδακτική και επιστημονική – ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

Ενότητες:

Η ενότητα «Κατανόηση γραπτού λόγου» αποσκοπεί στον έλεγχο αφενός μεν της δεξιότητας, που αφορά την αντίληψη του περιεχομένου κειμένου, στο οποίο συναντιόνταιδύσκολες γραμματικές δομές, ποικίλα γλωσσικά μέσα έκφρασης, αφετέρου δε της ικανότητας επεξεργασίας κειμένου.

Η ενότητα «Παραγωγή γραπτού λόγου» αποσκοπεί στην εξακρίβωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στην αποτύπωση – έκφραση των σκοπών, για τους οποίους λαμβάνει χώρα η γραπτή επικοινωνία, με τη μεταχείριση ποικιλόμορφων μορφών και μέσων της.

Η ενότητα «Κατανόηση προφορικού λόγου» αποσκοπεί στη διαπίστωση της ικανότητας να γίνονται αντιληπτές εξ ακοής πληροφορίες, που περιέχονται στην ηχητική διατύπωση εκφράσεων και την αναπαραγωγή διαλόγου. Εδώ εμπίπτουν η με επαρκή πληρότητα, εμβάθυνση και ακρίβεια κατανόηση του θέματος, της κεντρικής ιδέας, καθώς και βασικών ή συμπληροιματικών πληροφοριών, οι οποίες ως έννοιες μπορούν να εμπεριέχονται, σε κάθε μέρος του ηχογραφημένου μηνύματος.

Η ενότητα «Παραγωγή προφορικού λόγου» αποσκοπεί στη διαπίστωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του εξεταζόμενου να δημιουργεί αυτόνομα ειρμούς, να δομεί εκφράσεις, που σχετίζονται με το προταθέν θέμα, να διατυπώνει σκέψεις βάσει κειμένου ποικίλης εννοιολογικής δομής και κατεύθυνσης, του οποίου έλαβε γνώση με ανάγνωση ή εξ ακοής, καθώς επίσης και να αναπαραγάγει το περιεχόμενο και την κεντρική ενός τέτοιου κειμένου.

Η ενότητα «Γνώση λεξιλογίου και γραμματικής» είναι προσανατολισμένη στην εξακρίβωση του βαθμού διαμόρφωσης της γλωσσικής ικανότητας, ιδιαίτερα του επιπέδου γνώσης του λεξιλογίου και της γραμματικής με αναφορά στο συντακτικό. Το βασικό και συνάμα επίκαιρο – «ενεργό» λεξιλόγιο του δεδομένου επιπέδου εξυπηρετεί τις ανάγκες επικοινωνίας στο πεδίο της συνήθους – καθημερινής αλλά και της κοινωνικοπολιτιστικής συναναστροφής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αθήνα:
E-mail: info@torfl.gr
Τηλ.: (+30) 210 21-11-928
Τηλ.: (+30) 697 71-35-361

Διεύθηνση: Γρηγορίου Κυδωνιών 16, Κάτω Πατήσια, 11144, Αθήνα

Κρήτη:
Τηλ.: (+30) 697 00-23-312

Το Test of Russian as a Foreign Language (TORFL®) είναι παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Είναι ένας σύγχρονος τύπος εξέτασης στη ρωσική γλώσσα, ο οποίος ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο της ποιότητας των γλωσσικών δεξιοτήτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή γλωσσική ικανότητα (CEFR). Το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο έγγραφο στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο για να σπουδάσει κανείς στα Ρωσικά πανεπιστήμια, καθώς και την απόκτηση της Ρωσικής υπηκοότητας.

Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ τα Πιστοποιητικά της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας (ТРКИ/TORFL) ΟΛΩΝ των αρμόδιων Πανεπιστημίων, καθώς εκδίδεται Πιστοποιητικό ενιαίου πρωτοτύπου, δηλαδή δεν έχουν καμία διαφορά. Εκ τούτου δεν υπάρχει και διαφορά μεταξύ των Πανεπιστημίων που διεξάγουν την εξέταση, εκτός από το κόστος των εξέταστρων που ορίζεται απο το κάθε πανεπιστήμιο.

Αναγνωρισμένα πανεπιστήμια διεξαγωγής εξετάσεων:

То Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (Κ.Π.Α.Π.) αποτελεί το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ρωσίας. Ιδρύθηκε στις 22 Ιανουάριου 1724 με διάταγμα του Αυτοκράτορα Πέτρου I. Σήμερα στα 23 εκπαιδευτικά – επιστημονικά τμήματα του πανεπιστημίου σπουδάζουν περισσότεροι από τριάντα χιλιάδες (30.000) προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Μέσα από μια χρονική έκταση 20 ετών το Κ.Π.Α.Π. αναδεικνύεται σήμερα στον πλέον αναγνωρισμένο φορέα στο χώρο των εξετάσεων πολιτών της αλλοδαπής και παρέχει τις υπηρεσίες του τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε οργανισμούς.

Με την υπ’ αριθμ. 1394/28.10.2014 Διάταξη του Υπουργείου Εκπαίδευσης και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας , το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των εκπαιδευτικών οργανισμών, οι οποίοι διεξάγουν τις εξετάσεις ρωσικής ως ξένης γλώσσας και συνιστά φορέα εξουσιοδοτημένο για τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού κρατικού τύπου.

То χορηγούμενο από το Κ.Π.Α.Π. πιστοποιητικό αποτελεί το μοναδικό επίσημο έγγραφο, το οποίοι βεβαιώνει το επίπεδο γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας σε αντιστοιχία με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.), τόσο εντός της ρωσικής επικράτειας όσο και εκτός των ορίων της.